Reklamacje

Reklamacje 

Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe.

Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

W przypadku wystąpienia wady Produktu zakupionego u Sprzedawcy, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

Reklamacje należy składać na adres Sprzedajacego (Bredynki 23, 11-300 Biskupiec)

Reklamację należy zgłosić pisemnie. Sprzedajacy umożliwia Kupującemu następujące metody zgłoszenia reklamacji:

- drogą elektroniczną na podane w Regulaminie Sklepu Internetowego Graaaj.pl adresy mailowe Sprzedawcy: office@sale4you.net lub sklep@graaj.pl 

- poprzez wypełnienie Formularza Reklamacji Towaru (na niniejszej stronie w zakładce Reklamacje)

- poprzez wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego, dostępnego na stronie Sklepu w zakładce "Pliki do Pobrania"

 

Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

 

 

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

 

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

 

Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z późn. zm.).

 

Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 

Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać wraz z dowodem zakupu na adres:

 

 

Graaaj.pl

Bredynki 23

11-300 Biskupiec

 

 

lub na inne adresy (w przypadku Klientów spoza granic Polski).

 

 

Koszt wysyłki wadliwego Towaru pokrywa Sklep. Należy skontaktować się z Pracownikiem sklepu mailowo lub telefonicznie lub poprzez Formularz Reklamacji Towarów w celu uzgodnienia formy dostarczenia produktu do Sklepu.

 

Sklep zaleca wybranie odpowiedniej opcji w Formularzu Reklamacji Towarów "W jaki sposób dostarczę wadliwy Produkt? (pole wymagane):

 

 

Sklep Graaaj.pl proponuje 3 opcje dostawy reklamowanego produktu:

  1. Wysyłka towaru do siedziby firmy za pobraniem kurierem lub przesyłką pocztową (Sklep refunduje koszty poniesione przez Kupujacego)
  2. Przekazanie Kupującemu etykiety kurierskiej (opłaconej przez Sklep) lub zamówienie Kuriera po odbiór przesyłki (na wskazany przez Kupujacego adres).
  3. Bezpłatne dostrczenie Produktu na adres siedziby sklepu. 

 

W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

Formularz Reklamacji Towarów
  •